AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ)
556059-9028

Protokoll

Fört vid bolagsstämman i Stockholm
den 14 maj 2019.

På stämman deltog 83 aktieägare med totalt 1191 aktier varav 955 aktier var representerade via fullmakt.

1. Bolagsstämman hälsades välkommen av styrelsens ordförande Mart Nurk. Erik Nerep valdes till ordförande vid stämman. Taave Sööt Vahermägi utsågs till protokollförare.

2. Stämman fastslog röstlängden (bifogad).

3. Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

4. Stämman beslutade att välja Peter Lee och Maie Rosmann till justeringspersoner.

5. Bolagsstämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktören Taave Sööt Vahermägi lade fram förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2018.

I revisorns frånvaro presenterade mötesordförande Erik Nerep revisionsberättelsen och redogjorde för de väsentliga delarna av den för bolagsstämman.

7. Beslut

a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2018.

b) Stämman beslutade att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, dvs att årets förlust om -370 703 kronor jämte balanserad vinst om 5 412 664 kronor, tillsammans 5 041 961 kronor, överförs i ny räkning.

c) Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter för verksamhetsåret 2018.

8. Bolagsstämman beslutade att arvode för styrelsen ska utgå med 250 000 kronor att disponeras på det sätt som styrelsen bestämmer.

Arvode för revisorn ska utgå enligt räkning som skall attesteras av styrelsen.

9. Bolagsstämman fastställde antalet

– styrelseledamöter till 6,
– styrelsesuppleanter till 0,
– revisorer till 1,
– revisorssuppleanter till 0.

10. Stämman valde Mart Maandi för tre år, Mart Nurk för ett år och Andres Muld för tre år som ledamöter i bolagets styrelse.

Johanna Lisskar omvaldes för två år, Mats Adamson och Henri Malvet för ett år, i enlighet med beslut från bolagsstämman den 16/5 2018.

Stämman beslutade att omvälja revisor Ingemar Rindstig, Ernst & Young AB till bolagets revisor för ett år.

Stämman beslutade att välja Sirle Sööt, Taavo Kask och Pääro Ustav till ledamöter i valberedningen.

Till ledamöter i Äldrerådet valdes Jaak Akker, Sirle Sööt och Pääro Ustav för förnyad mandatperiod om tre år samt nya ledamöter Mark Teose, Andres Sehr och Leif Strömfeldt för ny mandatperiod om tre år.

Mart Lindeberg-Lindvet, Epp Männik, Ivar Paljak och Rein Tarmet är tidigare valda till 2020.

Toivo Tagel, Urve Toots och Jaan Vilval är tidigare valda till 2021.

11. Som annat ärende togs upp följande frågor:

a) Frågan om särskild granskning av bolaget enligt motion av Egert-Tiit Lemmik. Bolagsstämman beslutade att inte utse en särskild granskare. Det i aktiebolagslagen 10 kap. 22 § ställda kravet på anslutning till förslaget uppnåddes inte.

b) Aktieboken – Henri Malvet informerade om det pågående arbetet med att dels modernisera hanteringen av aktieboken, dels minska antalet aktier vars ägare är okända.

c) Bolagsstämman beslutade enhälligt om att bolaget skall väcka skadeståndstalan mot bolagets tidigare styrelse och verkställande direktör för händelser under räkenskapsåret 2016, men också med hänvisning till att den tidigare styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2017 – 16 maj 2017, samt att ge den nuvarande styrelsen mandatet att fortsatt besluta om och verkställa denna fråga.

 

Bolagsstämman avslutades kl 19.40.

Erik Nerep, Ordförande
Taave Sööt Vahermägi, Protokollförare
Peter Lee, Justeringsperson
Maie Rosmann, Justeringsperson