AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ)
556059-9028

Protokoll

Fört vid bolagsstämman i Stockholm
den 14 maj 2020

På stämman deltog 46 aktieägare, varav 25 fysiskt närvarande personligen eller genom fullmaktstagare. Totalt 941 aktier var representerade varav 846 aktier via fullmakt.

1. Bolagsstämman hälsades välkommen av styrelsens ordförande Mats Adamson som också förklarade de speciella arrangemangen vid bolagsstämman pga Covid-19 pandemin. Erik Nerep valdes till ordförande vid stämman. Taave Sööt Vahermägi utsågs till protokollförare.

2. Stämman fastslog röstlängden (bifogad).

3. Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

4. Stämman beslutade att välja Rein Randmann och Jaak Akker till justeringspersoner.

5. Bolagsstämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktören Taave Sööt Vahermägi lade fram förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2019.

I revisorns frånvaro presenterade mötesordförande Erik Nerep revisionsberättelsen och redogjorde för de väsentliga delarna av den för bolagsstämman.

7. Beslut

a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2019.

b) Stämman beslutade att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, dvs att årets förlust om – 642 656 kronor jämte balanserad vinst om 5 041 960 kronor, tillsammans 4 399 304 kronor, överförs i ny räkning.

c) Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och för verkställande direktören för verksamhetsåret 2019

8. Bolagsstämman beslutade att arvode för styrelsen ska utgå med 250 000 kronor att disponeras på det sätt som styrelsen bestämmer.

Arvode för revisorn ska utgå enligt räkning som skall attesteras av styrelsen.

9. Bolagsstämman fastställde antalet

– styrelseledamöter till 5
– styrelsesuppleanter till 0,
– revisorer till 1,
– revisorssuppleanter till 0.

10. Stämman valde Mart Nurk för ett år och Mats Adamson och Henri Malvet för två år som ledamöter i bolagets styrelse.

Andres Muld och Mart Maandi omvaldes för två år, i enlighet med beslut från bolagsstämman den 14/5 2019.

Stämman beslutade att omvälja revisor Ingemar Rindstig, Ernst & Young AB till bolagets revisor för ett år.

Stämman beslutade att omvälja Sirle Sööt, Taavo Kask och Pääro Ustav till ledamöter i valberedningen.

Till ledamöter i Äldrerådet valdes Mart Lindeberg-Lindvet, Epp Männik, Ivar Paljak, Rein Tarmet för förnyad mandatperiod om tre år. Jaak Akker, Sirle Sööt, Pääro Ustav, Mark Teose, Andres Sehr och Leif Strömfeldt är tidigare valda till 2022. Toivo Tagel, Urve Toots och Jaan Vilval är tidigare valda till 2021.

11. Som annat ärende togs upp aktieägare Helve Tsai’s motion från den 1/4 2020 så som utskickat i kallelsen. Styrelsen har behandlat frågan och publicerat sitt svar på bolagets hemsida.

På motionärens begäran läste mötesordförande även upp ett kompletterande meddelande från motionären.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen. Beslutet var enhälligt.

 

Bolagsstämman avslutades kl 19.00.

Erik Nerep, Ordförande
Taave Sööt Vahermägi, Protokollförare
Rein Randman, Justeringsperson
Jaak Akker, Justeringsperson